Acreditación de Competencias

Dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade actualmente establécese o denominado procedemento ARA (avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias) como unha vía dispoñible de xeito permanente e aberto para que as persoas poidan acceder ao recoñecemento, a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

As persoas que estean interesadas en participar no procedemento poden informarse consultando os detalles na Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Dende o centro educativo tamén estamos dispostos a axudarche a resolver as dúbidas que poidas ter en relación a este procedemento. Podes informarte chamando ao 982 128 894 ou enviando un correo electrónico a acreditacion.cifp.portadaauga@edu.xunta.gal


Probas Libres 2023-2024

Prema aquí para acceder a información sobre o procedemento de para matriculación e realización das probas libres 2023-2024


Notas das Probas Libres curso 2022-23

 

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

                             (1ª parte da proba)

CM Xestión Administrativa (Ordinario)

CM Xestión Administrativa (Modular-Distancia)

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

                         (1ª parte da proba)

CM Electromecánica de vehiculos.

CS Automoción

A continuación, clasificadas por familias profesionais e por ciclos formativos, atópanse os diferentes enlaces a través dos cales se pode acceder ás notas das dúas partes das probas libres. Nas vindeiras datas, unha vez realizada a sesión de avaliación, publicaranse as cualificacións finais das mesmas.

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

                             (2ª parte da proba)

CM Xestión Administrativa (Ordinario)

CM Xestión Administrativa (Modular-Distancia)

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

                         (2ª parte da proba)

CM Electromecánica de vehiculos.

CS Automoción

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

                             (Cualificacións finais)

CM Xestión Administrativa (Ordinario)

CM Xestión Administrativa (Modular-Distancia)

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

                         (Cualificacións finais)

CM Electromecánica de vehiculos.

CS Automoción


Horarios dos exames de Probas Libres 2024

Bibliografía por Familias Profesionais para as Probas Libres 2024

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓNConsultar bibliografía recomendada
EDIFICACIÓN E OBRA CIVILConsultar bibliografía recomendada
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICAConsultar bibliografía recomendada
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

Consultar bibliografía recomendada FOL e EIE

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADEConsultar bibliografía recomendada
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOSConsultar bibliografía recomendada
INGLÉSConsultar bibliografía recomendada

Programacións Probas Libres: 2024

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA

MP0156. Inglés.
MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela.        MP0438. Operacións administrativas de compravenda.
MP0439. Empresa e Administración.                                                MP0440. Tratamento informático da información.
MP0441. Técnica contable.
MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos.
MP0443. Tratamento da documentación contable.
MP0446. Empresa na aula.
MP0448. Operacións auxiliares de xestión de tesouraría.
MP0449. Formación e orientación laboral.

CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

MP0179. Inglés.
MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.
MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa.
MP0649. Ofimática e proceso da información.
MP0650. Proceso integral da actividade comercial.
MP0651. Comunicación e atención á clientela.
MP0652. Xestión de recursos humanos.
MP0653. Xestión financeira.
MP0654. Contabilidade e fiscalidade.
MP0655. Xestión loxística e comercial.
MP0656. Simulación empresarial.
MP0658. Formación e orientación laboral.
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

CM OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN E REHABILITACIÓN

MP01196. Anteparos e chans técnicos.
MP0995. Construcción.
MP1202. Empresa e inicativa emprendedora.
MP0996. Interpretación de planos de construcción.
MP1003.Sollados, azulexados e chapados.
MP1197. Teitos suspendidos
MP1200. Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación.           

MP1201. Formación e orientación laboral.

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

MP0232. Automatismos industriais.
MP0233 Electrónica.
MP0234 Electrotecnia.
MP0235 Instalacións eléctricas interiores.

MP0236. Instalacións de distribución.

MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.

MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas.
MP0242.Empresa e iniciativa emprendedora.

MP0241. Formación e orientación laboral.

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS 

MP0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas.
MP0523. Configuración de instalacións domóticas e automáticas.
MP0524. Configuración de instalacións eléctricas.

MP0602. Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas.
MP0522. Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación.
MP0528. Empresa e iniciativa emprendedora.

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

MP0020. Primeiros auxilios.
MP0210. Organización da atención ás persoas en situación de dependencia.

MP0211. Destrezas sociais.
MP0212. Características e necesidades das persoas en situación de dependencia.
 MP0213. Atención e apoio psicosocial.
 MP0214. Apoio á comunicación.
 MP0215. Apoio domiciliario.
 MP0216. Atención sanitaria.
 MP0217. Atención hixiénica.
 MP0218. Formación e orientación laboral.
 MP0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
 MP0831. Teleasistencia.

CS EDUCACIÓN INFANTIL

MP0011. Didáctica da educación infantil.
MP0012. Autonomía persoal e saúde infantil.
MP0013. O xogo infantil e a súa metodoloxía.
MP0014. Expresión e comunicación.
MP0015. Desenvolvemento cognitivo e motor.
MP0016. Desenvolvemento socioafectivo.
MP0017.Habilidades sociais.
MP0018. Intervención con familias e atención a menores en risco social.
MP0020.Primeiros auxilios.
MP0021.Formación e orientación laboral.
MP0022.Empresa e iniciativa emprendedora.

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

 

MP0260.Mecanizado básico.
MP0452.Motores.
MP0453.Sistemas auxiliares do motor.
MP0454.Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.
MP0455. Sistemas de transmisión e freada.
MP0456. Sistemas de carga e arranque.
MP0457.Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.
MP0458.Sistemas de seguridade e confortabilidade.
MP0459.Formación de orientación laboral.
MP0460.Empresa e iniciativa emprendedora.

CS AUTOMOCIÓN

MP0291.Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade.
MP0292.Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe.
MP0293.Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.
MP0294.Elementos amovibles e fixos non estruturais.
MP0295.Tratamento e recubrimento de superficies.
MP0296.Estruturas do vehículo.
MP0297.Xestión e loxística do mantemento de vehículos.
MP0309.Técnicas de comunicación e de relacións.
MP0299.Formación e orientación laboral.
MP0300.Empresa e iniciativa emprendedora.

Contacto