Acreditación de Competencias 2021

Na actualidade estamos á espera de que se publique a información relacionada co procedemento de acreditación de competencias para o presente curso académico. En canto se dispoña dela, publicarase neste mesmo espazo.

 

 

Probas Libres 2020-2021

A través dos enlaces que se presentan a continuación pódese acceder a toda a información sobre os prazos previstos para a o proceso de matriculación e para a realización das probas libres do presente curso 2020-2021.

Calendario Probas Libres

Información sobre a admisión e para cubrir o impreso da solicitude  


Notas finais das Probas Libres curso 2020-21

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
 CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS Notas finais
 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA Notas finais
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE
 CS EDUCACIÓN INFANTIL Notas finais
 CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Notas finais
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
 CS AUTOMOCIÓN  Notas finais
 CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  Notas finais


Horarios dos exames de Probas Libres

A continuación preséntanse a relación de datas e horarios das probas libres para cada un dos ciclos que forman parte da oferta educativa do centro educativo, pódese acceder ás mesmas premendo no enlace:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA Datas e horarios das probas
 CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS Datas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
 CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS Datas e horarios das probas
 CM CARROZARÍA Datas e horarios das probas
 CS AUTOMOCIÓN Datas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 
 CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Datas e horarios das probas
 CS EDUCACIÓN INFANTIL Datas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
 ZM OBRAS Datas e horarios das probas
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS Datas e horarios das probas

 


Bibliografía por Familias Profesionais para as Probas Libres 2020-2021

A continuación preséntanse a relación da bibliografía recomendadada para cada un dos módulos dos ciclos que forman parte da oferta educativa do centro educativo, pódese acceder ás mesmas premendo no enlace:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN DE IDIOMAS
Bibliografía recomendada
DEPARTAMENTO DE FOL
Bibliografía recomendada

 


Programacións Probas Libres

Podedes acceder ás programacións de Probas Libres os seguintes enlaces:

DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programación Probas Libres Comunicación Empresarial e Atención á Clientela

Programación Probas Libres Empresa e Administración

Programación Probas Libres FOL Administrativo

Programación Probas Libres Operacións Administrativas da Compravenda

Programación Probas Libres Tratamento Informático da Información

 CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Programación Probas Libres Comunicación e Atención á Clientela

Programación Probas Libres FOL

Programación Probas Libres Inglés

Programación Probas Libres Ofimática e Proceso da Información

Programación Probas Libres Proceso Integral da Actividade Comercial

Programación Probas Libres Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa

Programación Probas Libres Simulación Empresarial

Programación Probas Libres Xestión de Recursos Humanos

Programación Probas Libres Xestión e Loxística Comercial

Programación Probas Libres Contabilidade e Fiscalidade

Programación Probas Libres Xestión da Documentación Xurídica e Empresarial

Programación Probas Libres Xestión Financeira

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
 CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Programación Probas Libres Mecanizado Básico

Programación Probas Libres Sistemas Auxiliares do Motor

Programación Probas Libres Sistemas de Transmisión e Freada

Programación Probas Libres Sistemas de Seguridade e Confortabilidade

 CM CARROZARÍAProgramación Probas Libres
 CS AUTOMOCIÓN

Programación Probas Libres Estruturas do Vehículo

Programación Probas Libres Xestión e Loxística do Mantemento de Vehículos

Programación Probas Libres Motores Térmicos e os seus Sistemas Auxiliares

Programación Probas Libres Sistemas Eléctricos e de Seguridade e Confortabilidade

Programación Probas Libres Sistemas de Transmisión de Forzas e Trens de Rodaxe

Programación Probas Libres Tratamento e Recubrimento de Superficies

DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 
 CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Programación Probas Libres Apoio Domiciliario

Programación Probas Libres Apoio á Comunicación

Programación Probas Libres Atención e Apoio Psicosocial

Programación Probas Libres Teleasistencia

Programación Probas Libres Atención Hixiénica

Programación Probas Libres Primeiros Auxilios

 CS EDUCACIÓN INFANTIL

Programación Probas Libres O Xogo Infantil e a súa Metodoloxía

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
 ZM OBRAS 
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS 

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es