DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL   

  Este departamento está formado por:

–  A orientadora, xefa do departamento. 

–  A coordinadora de emprendemento, xefa do departamento de FOL. 

–  Un membro do profesorado de cada familia profesional que existe no centro:  Transporte e Mantemento de Vehículos, Electricidade e Electrónica,  Edificación e Obra Civil, Administración e Xestión e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

  As competencias deste departamento son:

 • Elaborar, as propostas de organización da orientación educativa e profesional, e o  plan de acción titorial.
 • Informar o alumnado e, en xeral, a calquera persoa interesada sobre as oportunidades de acceso ao emprego, da oferta de cursos de perfeccionamento, reciclaxe ou especialización, así como das posibilidades do procedemento do recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional, das cualificacións profesionais e da formación ao longo da vida.
 • Informar e orientar as persoas que participen no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional acerca dos itinerarios formativos que lles permitan, logo de rematado o proceso de avaliación, completar a competencia en que sexan deficitarios para conseguir a titulación de formación profesional ou o certificado de profesionalidade correspondente. 
 • Planificar, desenvolver e levar a cabo as accións de información e orientación no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional.
 • Motivar ao alumnado e ás persoas que xa rematasen os seus estudos e facilitarlles acceso aos programas e ás actividades de emprendemento.
 • Planificar a actividade dos viveiros de empresas.
 • Divulgar  as accións de emprendemento.
 • Realizar estudos de inserción laboral do alumnado, así como realizar e coordinar os estudos de mercado de traballo.
 • Xestionar a bolsa de emprego.
 • Coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións, entidades ou institucións.
 • Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de información, orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado.
 • Colaborar na detección de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe, así como participar no diagnóstico, no deseño e na aplicación de medidas de apoio.
 • Contribuír a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste aos principios de avaliación continua, formativa e orientativa.
 • Elaborar propostas acerca dos perfís profesionais que demanden as empresas do contorno.
 • Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as actuacións.

CIFP Porta da Auga

Avda. de Luarca s/n CP27700 Ribadeo (Lugo)

Tfn: 982 128 894 | Correo-e: cifp.portadaauga@edu.xunta.es