Coordinación da Biblioteca

 Instagram

 

Horario da biblioteca

8:30 a 15:00h. (Sempre que haxa profesorado dispoñible para a súa atención.)

Normas da biblioteca

 • Está prohibida a permanencia de alumnado na biblioteca sen a presenza de profesorado de garda ou que autorice esa permanencia facéndose responsable.
 • A biblioteca e un lugar de lectura, estudo e traballo, polo que débese gardar o maior silencio posible. E non se debe comer, beber ou xogar nela.
 • Non se deben tirar obxectos ao chan nin deixar papeis nas mesas.
 • Débese coidar o mobiliario, o equipamento informático e os fondos.
 • Os fondos e o mobiliario deben deixarse ben colocados despois de usalos.

* Nota: O incumprimento destas Normas dará lugar a expulsión inmediata da Biblioteca e á sanción que corresponda.

Suxerencias

 • Admítense todo tipo de suxestións para mellorar o funcionamento da Biblioteca: compra de fondos, actividades a organizar, concursos etc.
 • As suxestións faranse chegar por escrito ao/a docente da Biblioteca ou a través da dirección de correo cifp.portadaauga@edu.xunta.gal

Consulta e préstamo de libros

 • Os fondos da Biblioteca (libros , CD, DVD etc.) poden ser prestados a domicilio aos membros da Comunidade Escolar debidamente identificados (excepto os excluídos deste servizo.)
 • Para poder consultar os fondos da biblioteca será necesario solicitalo ao profesorado encargado.
 • Para poder sacar un libro, o alumno ou alumna acreditará a súa identidade cun documento acreditativo (DNI, pasaporte etc,). E deberá estar dado de alta coma lector.
 • O período de préstamo será de 15 días naturais, prorrogables se non hai máis solicitantes. A non devolución dará lugar á imposición das sancións que correspondan.
 • Só se poden ter prestados 2 exemplares simultaneamente.
 • Hai que coidar os fondos que se levan en préstamo, polo que haberá que reparar , restituír ou pagar o material danado ou extraviado.

Organización

 • A Biblioteca está distribuída en catro seccións: zona xeral de lectura , zona de ordenadores , zona de departamentos e zona de xestión da Biblioteca** e ordenador de profesores.
 • Os fondos na zona xeral de lectura están colocados por materias segundo a Clasificación Decimal Universal (CDU)** ; na zona asignada aos departamentos están os libros aportados por cada departamento, nos armarios correspondentes.
 • Na etiqueta dos libros figuran tres referencias: 4781 Número do rexistro; BEC Primeiro apelido do autor; rim Título do libro (Só aparecen as tres primeiras letras dos apelidos e dos títulos dos libros.) Este libro estaría no estante de literatura-poesía castelá (CDU 8), con Nº de Rexistro 4781. O seu autor sería BECquer, Gustavo Adolfo. O seu título é “Rimas y leyendas”
 • Para encontrar un libro determinado na Biblioteca, primeiro buscaríase a materia segundo CDU* e en segundo lugar estaría colocado por orden alfabético do primeiro apelido do autor.

Contacto