Presentación Departamento de Electricidade e Electrónica

Esta é a páxina do Departamento de Electricidade e Electrónica do CIFP Porta da Auga de Ribadeo. Esperamos que este sexa un enlace para futuras consultas do alumnado.

Aqui atoparás información sobre os diferentes ciclos, cursos, xornadas de formación, enlaces a páxinas web de contidos interesantes, así como outra calqueira información relacionada co funcionamento do departamento.

Desexamos que sexa un portal de permanente apoio ó alumno e axuda na súa formación e integración laboral.

Video promocional do ciclo formativo de Instalacións eléctricas e automáticas:

Oferta educativa

No Departamento de Electricidade impartimos un Ciclo formativo de grao medio de Instalacións eléctricas e automáticas de luns a venres en horario de mañá desde as 8:30h ata as 15:00 e un ciclo formativo de grao superior en Sistemas Eléctricos e Automatizados en modalidade módular en horario de 18:00 a 23:00h.

Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas

Módulos do 1º curso

 • Automatismos e cadros eléctricos
 • Electrónica
 • Electrotecnia
 • Instalacións Eléctricas de Interior
 • Formación e Orientación Laboral

Módulos do 2º curso

 • Infraestructuras de Telecomunicacións nos edificios
 • Instalacións de Distribución
 • Instalacións Solares Fotovoltaicas
 • Instalacións Domóticas
 • Máquinas Eléctricas
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora

Saídas profesionais

Ciclo Formativo de GRADO MEDIO en Instalacións eléctricas e automáticas

Consta de 2000 horas a repartir en dous cursos. O derradeiro trimestre do 2º curso, consiste na realización de prácticas en empresas do sector.

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

 a) Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión, ELE257_2

 • UC0820_2. Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.
 • UC0821_2. Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias.
 • UC0822_2. Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.
 • UC0823_2. Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.
 • UC0824_2. Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.
 • UC0825_2. Montar e manter máquinas eléctricas.

 b) Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios, ELE043_2, que abrangue as seguintes unidades de competencia:

 •  UC0120_2. Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).
 • UC0121_2. Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

 Cualificacións profesionais incompletas:

a) Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas ENA261_2.

 •  UC0836_2. Montar instalacións solares fotovoltaicas.
 •  UC0837_2. Manter instalacións solares fotovoltaicas.

 As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Instalador/ora mantedor/ora electricista.
 • Electricista de construción.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de mantemento.
 • Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.
 •  Instalador/ora mantedor/ora de antenas.
 • Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.
 • Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.
 • Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Consta de 2000 horas a repartir en tres cursos. O derradeiro trimestre do 2º curso, consiste na realización de prácticas en empresas do sector.

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios, ELE382_3 (Real decreto 328/2008, do 29 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:
– UC1180_3: organizar e xestionar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas
no ámbito de edificios e con fins especiais.
– UC1181_3: supervisar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito
de edificios e con fins especiais.
– UC1182_3: organizar e xestionar os procesos de mantemento de instalacións eléctricas
no ámbito de edificios e con fins especiais.
– UC1183_3: supervisar os procesos de mantemento das instalacións eléctricas no ámbito
de edificios e con fins especiais.
b) Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, ELE259_3 (Real decreto 1115/2007, do 24 de agosto), que abrangue as seguintes unidades de competencia:
– UC0829_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión no ámbito
de edificios de vivendas, industrias, oficinas e locais de pública concorrencia.
– UC0830_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión en locais
de características especiais e instalacións con fins especiais.
c) Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior, ELE385_3 (Real decreto 328/2008, do 29 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC1275_3: planificar e xestionar a montaxe e o mantemento de redes eléctricas de
baixa tensión e iluminación exterior.
– UC1276_3: supervisar e realizar a montaxe de redes eléctricas de baixa tensión e
iluminación exterior.
– UC1277_3: supervisar e realizar o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión
e iluminación exterior.

Cualificacións profesionais incompletas:
Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión, ELE260_3
(Real decreto 1115/2007, do 24 de agosto):
– UC0831_3: desenvolver proxectos de redes eléctricas de baixa tensión.
– UC0833_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de centros de transformación.
– UC0834_3: desenvolver proxectos de instalacións de iluminación exterior.

 As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son as seguintes:

– Técnico/a en proxectos electrotécnicos.
– Proxectista electrotécnico/a.
– Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios.
– Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais.

– Proxectista de instalacións de iluminación exterior.
– Proxectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e
centros de transformación.
– Proxectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios.
– Coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os
edificios.
– Técnico/a de supervisión, verificación e control de equipamentos e instalacións electrotécnicas
e automatizadas.
– Técnico/a supervisor/a de instalacións de iluminación exterior.
– Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.
– Xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios.
– Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.
– Técnico/a en supervisión, verificación e control de equipamentos en redes eléctricas
de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.
– Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación
exterior.
– Encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación
exterior.
– Xefe/a de equipo de instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e
iluminación exterior.
– Xestor/a do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.

Contacto