Formación e Orientación Laboral (FOL)

O departamento de Formación e Orientación Laboral, (FOL) imparte nos ciclos de grao medio e superior os seguintes módulos:

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL: módulo que consta de 107 horas (tres horas e media á semana durante o primeiro ano do ciclo formativo). Os contidos deste módulo, están divididos en dúas unidades formativas:

  • Prevención de riscos laborais: Cun total de 45 horas lectivas e mediante a cal tódolos/as alumnos/as acadarán o título básico de prevención de riscos laborais.
  • Equipo de traballo, dereito do traballo e da seguridade social e procura de emprego: Cun total 62 horas lectivas no cal se abordarán os aspectos fundamentais para que os/as alumnos/as leven a cabo a súa integración no traballo por conta allea cunhas habilidades e coñecementos que faciliten a súa adaptación.

A finalidade do mesmo é que os alumnos/as  acaden  as seguintes competencias profesionais, persoais, e sociais:

  • Cumprir os obxectivos da empresa colaborando co equipo de traballo e actuando baixo os principios de responsabilidade e tolerancia.
  • Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións de traballo, conforme o previsto na lexislación.
  • Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA:  Módulo que consta de 53 horas  (dúas horas e media á semana, durante o segundo ano do ciclo formativo) no cal o/a alumno/a desenvolverá e analizará a súa capacidade emprendedora elaborando un proxecto empresarial real e factible dentro da súa rama profesional no cal aplicará os coñecementos básicos de xestión e administración que aprenderá ó longo do curso académico.

A finalidade do mesmo é que os alumnos/as  acaden as seguintes competencias profesionais, persoais, e sociais:

  • Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situación laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos
  • Crear e xestionar una pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación de produción e de comercialización.

Algunhas das competencias deste departamento son as seguintes:

  • Colaborar co departamento de Información e orientación profesional nas funcións de información, asesoramento e orientación, responsabilizándose do desenvolvemento das actividades e dos programas de emprendemento e de inserción laboral.
  • Promover a investigación educativa.

Para máis información:

Formación e orientación laboral

Normativa: http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/NORMATIVA/index.html.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm

Buscador convenios colectivos:

http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp

Servizo público de Emprego Estatal (SEPE):

http://www.sepe.es/

Tesourería  Xeral  da Seguridade Social:

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm?C1=1

Axencia Tributaria:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_Acceda_directamente/_A_un_clic_/Descarga_de_programas_de_ayuda/Retenciones/Ejercicio_2015/Ejercicio_2015.shtml

Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene (INSHT):

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=RLQ5VRjH5p2JmwcGbQJlbbjJshnTgjB3rhkMLs9CPQJ9M9P1Xz82!2113979392!947226916

Búsqueda de emprego:

http://www.edu.xunta.es/fp/

http://platea.pntic.mec.es/jmedina/htlm/carta_p.html

http://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp

http://www.modelocurriculum.net/

http://orientacion-laboral.infojobs.net/plantilla-curriculum

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

http://www.psicotecnicostest.com/

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1008

Empresa e iniciativa emprendedora

http://www.ventanillaempresarial.org/

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx

http://www.infoautonomos.com/

http://www.emprendedores.es/

http://www.igape.es/es/

Contacto