Presentación Departamento Transporte e mantemento de vehículos

Nos últimos anos, a estructura productiva do noso entorno veuse afectada pola globalización económica, o avance das tecnoloxías e as novas técnicas de producción e xestión nas empresas. Ante isto calquera economía queira garantir a estabilidade no emprego e no mantemento da competitividade entre empresas necesita traballadores cualificados con amplas habilidades e con capacidade para seguir formándose e así adaptarse os novos retos que sen dúbida presentaranse en calquera dos sectores en que desenvolvan a súa profesión. Estes obxectivos alcanzaranse a través dunha axeitada formación dos traballadores, tanto inicial e previa a incorporación o mundo laboral, como continua o longo da vida. Isto e o que intentamos conseguir cos nosos alumnos, que saian cunha preparación adecuada o mundo laboral no que han de desenvolverse, e así mesmo a través da formación continua poder estar sempre ao corrente nas novas técnicas de producción.

Oferta educativa

Formación regrada

Dentro da formación profesional regrada neste departamento impártense  tres Ciclos Formativos da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos Autopropulsados divididos en seis grupos.

 A oferta educativa dos mencionados ciclos e a seguinte:

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica

Este ciclo está dividido en dous grupos ou cursos, 1º e 2º curso.

NIVEL: Formación Profesional Básica.

DURACIÓN DO CICLO FORMATIVO: a duración dos ciclos formativos de formación profesional básica é de 2000 horas.

PERFIL PROFESIONAL: A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Estas persoas exercen a súa actividade no sector do mantemento de vehículos, normalmente en talleres de reparación e concesionarios de vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas.

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica

Este ciclo está dividido en dos grupos ou cursos, 1º e 2º curso.

NIVEL: Formación Profesional de grao medio.

DURACIÓN DO CICLO FORMATIVO: 2.000 horas.

PERFIL PROFESIONAL: Os requisitos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico son: Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade, axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requirida e en condicións de seguridade.

Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrozaría

 Este ciclo está dividido en dous grupos ou cursos, 1º e 2º curso.

NIVEL: Formación Profesional de Grao Medio.

DURACIÓN DO CICLO FORMATIVO: 2000 horas.

PERFIL PROFESIONAL : Os requirimentos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico son: Realiza-las operacións de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de carrocería, bastidor, cabina e equipos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requirida e en condicións de seguridade.

Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción

Este ciclo está dividido en dous grupos ou cursos, 1º e 2º curso.

NIVEL: Formación Profesional de Grao Superior.

DURACIÓN DO CICLO FORMATIVO: 2000 horas.

PERFIL PROFESIONAL : Os requirimentos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico son: Realizar operacións de diagnose, planificación, mantemento e reformas nas áreas de electricidade e electrónica, mecánica, hidráulica, pneumática e carrocería dos vehículos automóbiles pesados, motocicletas, maquinaria agrícola e de obras públicas, axustándose ós procedementos establecidos, conseguindo a calidade requerida en condicións de seguridade.

O número de módulos formativos que imparte o departamento e de un total de 25. Cada profesor elabora a correspondente programación referente os módulos que imparte velándose para  que se  cumpran os contidos mínimos de ditas programacións.

FP DUAL: Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria

NIVEL: Formación Profesional de Grao Medio.

DURACIÓN DO CICLO FORMATIVO: 2000 horas.

PERFIL PROFESIONAL :Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións nas áreas de mecánica, hidráulica, pneumática, electricidade e electrónica do sector de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

O número de módulos formativos son 12. Os alumnos deste ciclo recibirán a maior parte da formación teórica de cada módulo no noso centro, e a parte teórica máis específica e a formación práctica recibiranna na empresa.

Acreditacións e competencias

 No departamento de Automoción tamén se desenvolve o proceso para acreditacións de competencias profesionais da Familia Mantemento de Vehículos Autopropulsados no ciclo de Electromecánica de Vehículos e de Carrozaría onde as persoas matriculadas, tras pasar unha fase de asesoramento e avaliación, poden convalidar distintos módulos formativos pola súa experiencia profesional.

Formación ocupacional

 Ademáis da formación regrada, tamén se imparte por parte do profesorado cursos de formación para o emprego dentro da formación ocupacional en colaboración coa a Consellería de Traballo.

Saídas profesionais

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes que poden ser desempeñados por estos técnicos son:

– Axudante na área de carrozaría.

– Auxiliar de almacén de recambios.

– Operario en empresas de substitución de cristais.

– Axudante na área de electromecánica.

– Operario de taller de mecánica rápida.

A Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes que poden ser desempeñados por estos técnicos son:

– Mecánico de automóbiles.

– Electricista de automóbiles.

– Mecánico de equipos diesel.

– Instalador de accesorios.

– Mecánico-electricista de maquinaria agrícola e de obras públicas.

– Mecánico-electricista de motocicletas.

– Mecánico de vehículos pesados.

– Electricista de vehículos pesados

Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrozaría

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes que poden ser desempeñados por estos técnicos son:

– Chapista reparador de carrocerías:

de automóviles

maquinaria de obras públicas e agrícola

vehículos pesados

motocicletas e material ferroviario

– Instalador de cristais e montador de accesorios

– Pintor de carrocerías

de automóviles

maquinaria agrícola e de obras públicas

vehículos pesados

motocicletas e ferrocarrís.

Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes que poden ser desempeñados por estos técnicos son:

– Xefe de taller

– Receptor/reparador de vehículos

– Encargado de taller

– Encargado da sección de chapa/pintura

– Encargado de I.T.V

– Perito taxador de vehículos

Contacto